Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJE NATURALNE KOSMETYKI

Informacje ogólne

 §1

 1. Właścicielem Sklepu internetowego www.twojenaturalnekosmetyki.sklep.pl jest Tomasz Świernoga prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga, adres: ul. Tadżycka 17a lok.1, 04-783 Warszawa, REGON 147354340, nr NIP 9521694441 (zwany w treści niniejszego regulaminu Sprzedawcą, Twoje Naturalne Kosmetyki).
 2. Sposoby porozumiewania się ze Sprzedawcą:

1)    adres do korespondencji: ul. Tadżycka 17a lok.1, 04-783 Warszawa,

2)    adres poczty elektronicznej: info@twojenaturalnekosmetyki.pl

3)    numer telefonu: 799- 184- 113 (koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora)

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojenaturalnekosmetyki.sklep.pl (zwanym dalej: Sklepem internetowym, Sklepem).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem §9 - 10 oraz innych postanowień, w których wskazano wprost, iż dotyczą wyłącznie Konsumentów).
 3. Regulamin określa w szczególności:

a)zasady korzystania ze Sklepu internetowego twojenaturalnekosmetyki.sklep.pl;

b)dokonywania rejestracji w ramach Sklepu Internetowego;

c)warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d)warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

e)tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie www.twojenaturalnekosmetyki.sklep.pl, pobrać oraz sporządzić jego wydruk.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Definicje

§2

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności składająca zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 ze zm.)
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojenaturalnekosmetyki.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga a Klientem, zawierana w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, w tym z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające
  w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli Klienta, w którym potwierdza, iż wie, że zamówienie, które składa pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2014.827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2013.1422 ze zm.);

 

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

§3

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,

b)    przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

c)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie Zamówień nie wymaga uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 1 ust.3, każdorazowo przed rejestracją i/lub złożeniem zamówienia.
 3. Warunkiem rejestracji i/lub złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Procedura Rejestracji:

a)    wyrażenie zgody na treść Regulaminu,

b)    wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, w tym w szczególności podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,

c)    akceptacja wypełnionego formularza rejestracyjnego.

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4

 1.Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać w sposób, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu.

4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

Zasady zamawiania towarów i realizacji zamówień

§5

 1. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów w dni robocze w godzinach: 9:00-17:00.
 2. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę.
 3. Zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy, w sobotę, w niedzielę, jak również w dni robocze po godzinie 17 będą realizowane w najbliższy dzień roboczy.

§6

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:

1)    wejść na stronę internetową www.twojenaturalnekosmetyki.sklep.pl,  

2)    zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Sklepu internetowego,

3)    zapoznać się z informacjami dotyczącymi ograniczeń w zakresie dostarczania oraz informacjami dotyczącymi akceptowanych sposobów płatności – umieszczonymi na stronie internetowej www.twojenaturalnekosmetyki.sklep.pl,   

4)    dokonać wyboru towaru poprzez ich dodanie do koszyka podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje dostępne na stronie,

5)    wyrazić zgodę na dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy (o ile występują),       

6)    podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe - dotyczy Klientów niezarejestrowanych/zweryfikować dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe -dotyczy Klientów zarejestrowanych,  

 1. Do chwili złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, jak i możliwość zmiany wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Po przejściu procedury, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i dokonania wyboru towarów, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 3. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1)    przedmiotu zamówienia,

2)    jednostkowej oraz łącznej ceny za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą obliczane, a także o opłatach za transport, za dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach (jeśli występują), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,

3)    sposobie i terminie płatności,

4)    sposobie i terminie dostawy,

5)    istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz o sposobie ich realizacji (o ile dotyczy),

 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, jak również stanowi potwierdzenie wiedzy Klienta, o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

Dostawa

§7

 1. Dostawa Towarów zamówionych w Sklepie internetowym odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza RP  - zgodnie z adresem do dostawy wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Na czas dostawy Towarów przez Sklep Internetowy składa się:

1)    realizacja zamówienia w Sklepie internetowym - maksymalnie 2dni robocze licząc od:

a)    chwili złożenia zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem),

b)    zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty dokonanej przez Klienta za złożone zamówienie w Sklepie Internetowym (w przypadku wyboru płatności PayU lub przelewu bankowego),

2)    czas dostawy zamówienia przez przewoźnika, o którym mowa w §8 ust. 3 Regulaminu.

 1. Dostawa zamówionych Towarów, realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze:

                          - paczka MINI do 2 kg - 9,50 zł,

                           -paczka 48:  do 5 kg - 14,00 zł,

                                              od 5 kg- 10 kg - 19,00 zł,

                                              od 10 kg- 20 kg - 24,00 zł,

                                              od 20 kg- 30 kg - 29,00 zł.

- Paczkomaty - czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze:

                     Rozmiar A: 8 x 38x 64 cm - 8,99 zł (7,31 zł netto),

                     Rozmiar B: 19 x 38 x 64 cm - 9,99 zł (8,12 zł netto),

                     Rozmiar C: 41 x 38 x 64 cm - 12,99 zł (10,56 zł netto).

- Odbiór osobisty – odbiór osobisty możliwy w siedzibie firmy (jedynie po dokonaniu płatności za zakupy), po wcześniejszym umówieniu.

 

Cena i sposoby płatności

§8

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
 2. W cenie towaru jest wliczony podatek VAT oraz akcyza (o ile dotyczy).
 3. Klient ma możliwość dokonać płatności w następujący sposób:

a) przelewem na numer konta bankowego BZ WBK: 78 1140 2004 0000 3902 6617 0107

b) płatnością w systemie PayU,

 

Prawo do odstąpienia od umowy

§9

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust.8 oraz ust. 10.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa

1)    w przypadku umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje rzecz będą zobowiązany do przeniesienia jej własności po upływie 14 dni od dnia:

a)    objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub upoważnioną przez nią osobę trzecią - inną niż przewoźnik,

b)    objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części – w przypadku objęcia wielu rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach,

c)    objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku regularnego dostarczenia rzeczy przez czas oznaczony,

2)    w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane:

1)    na adres: Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga ul. Tadżycka 17a lok.1, 04-783 Warszawa;

2)    lub mailowo na adres info@twojenaturalnekosmetyki.pl (zaleca się wskazanie w tytule e-maila numeru zamówienia).

 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie na trwałym nośniku (np. e-mailem) przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru -niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 6. Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności co nastąpi wcześniej.
 10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§10

 1. Prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

8)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

11) zawartej w drodze aukcji publicznej,

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług,

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

§11

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).       
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru należy zgłaszać:

1)    na adres: Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga ul. Tadżycka 17a lok.1, 04-783 Warszawa lub

2)    mailowo na adres info@twojenaturalnekosmetyki.pl (zaleca się wskazanie w tytule e-maila numeru zamówienia).

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za wady rzeczy (rękojmia) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

 

Ochrona danych osobowych

§12

 1. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych nam powierzonych. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1)    w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klienci mają możliwość samodzielnego modyfikowania wprowadzonych danych poprzez ich edycję,

2)    weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail/pisma do Sprzedawcy w sposób określony w §1 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu,

3)    w przypadku Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym, ma on możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

Zmiana Regulaminu

§13

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności związku ze zmianą:

1)    przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

2)    sposobów płatności i dostaw;

3)    zakresu, odpłatności lub rodzaju świadczonych usług elektronicznych.

 1. Zmiany regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie co najmniej 14 dni od dnia:

1)    umieszczenia i utrzymania na stronie głównej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu oraz

2)    powiadomienia Klientów posiadających konto w Sklepie internetowym (Klientów zarejestrowanych) poprzez przesłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w toku rejestracji.

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć odpowiednio w sposób określony w §9 ust. 3 Regulaminu.
 2. Zmian regulaminu nie stosuje się do umów zawartych bądź zrealizowanych.

 

Postanowienia końcowe

§14

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga a Klientem, który nie jest Konsumentem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga a Klientem, który jest Konsumentem jest Sąd określony zgodny z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących Klientów będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumentach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczącym Klientów nie będących Konsumentami mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

……………………………..

miejscowość, data

Do:

Tomasz Świernoga
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga,
04-783 Warszawa ul. Tadżycka 17a/1* /info@twojenaturalnekosmetyki.pl*

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu … dotyczącej …. wskazać przedmiot umowy

Data odbioru towaru: ……………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………

Adres konsumenta: …………………………………………..

……………………………………………………..

Podpis **

 

 

 

 

 

 

 

*odpowiednie skreślić w zależności od wyboru sposobu złożenia oświadczenia

** złożyć, o ile oświadczenie składanie jest w formie pisemnej

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Statystyki

Produktów:
173
Kategorii:
50
Nowości:
0
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe